Medarbetarundersökning

Syftet med en medarbetarundersökning är primärt att möta det interna arbetsklimatet – vi vill veta hur medarbetarna mår. En medarbetarundersökning ger exempelvis svar på hur medarbetarna uppfattar arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, ledarskapet, informationen, kommunikationen och utvecklingsmöjligheterna inom organisationen.

Medarbetarundersökningen är företagsanpassad och webbaserad – vi samarbetar med Webropol och får därigenom ut mycket lättförståeliga rapporter. Undersökningen bygger på erfarenheter från genomförande av medarbetarundersökningar i olika branscher och organisationer.

Resultatet ger en djupare förståelse kring hur företaget kan attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Denna kunskap är nyckeln till kvalificerad personal, måluppfyllelse samt engagerade och motiverade medarbetare.

En framgångsrik personalpolitik kräver årliga mätningar och uppföljningar. Trender och tendenser blir tydliga, resultatet av genomförda insatser klargörs och resultatet kan nyttjas för att visa på förbättringar och framgångar.

Grundförutsättningar för medarbetarundersökningar:
1. En professionellt genomförd undersökning: rätt val av frågor, förankringsarbete, tydlig koppling till organisationens strategi, pedagogiska rapporter
2. Bra förutsättningar: engagerad ledning, förtroende för ledningen, en företagskultur inställd på förändring
3. Genomtänkta åtgärdsplaner för förändring: konkreta aktivitetsplaner

Medarbetarundersökningen ska betraktas som ett led i ett utvecklings- och förändringsarbete som syftar till att hjälpa en organisation att förverkliga sin vision, sina mål och värderingar.