HR-UTVECKLING

Parageras insatser inom HR-utveckling och HR-support syftar till att stärka våra kunders förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare och ledare. Vår gemensamma kompetens bygger på operativ erfarenhet från olika branscher och från olika specialist- och ledarbefattningar.

När du samarbetar med Paragera får ni en engagerad konsult som ansvarar för uppdraget – samtidigt som ni får hela Parageras samlade kunskap och erfarenhet till ert förfogande. Vårt samarbete med våra kunder sträcker sig vanligtvis över lång tid, där vi blir en naturlig samarbets- och utvecklingspartner i såväl medgång som motgång.

Genom våra uppdrag stödjer vi dig med HR-support och operativt och strategiskt HR-arbete inom exempelvis följande områden:

• Lednings- och organisationsfrågor
• Löne-, villkors- och belöningsfrågor
• Arbetsrättsliga frågor/processer och förhandlingar
• Friskvård och hälsa
• Omställning och avveckling
• Utveckling av personalhandbok, rutiner och policys
• Upprätta rutiner kring lönerevison och utvecklingssamtal
• Ledar- och medarbetarutveckling
• Chefsstöd
• Teamutveckling

Anpassat dokumentstöd

Under åren har vi även arbetat fram det dokumentstöd ni som arbetsgivare behöver för att kvalitetssäkra rutiner och dokumentation inom HR-området. På ett effektivt sätt anpassar vi mallar och stöd inom exempelvis:

• Riktlinjer och policys
• Avtal och arbetsbeskrivningar
• Personalhandbok
• Planer för jämställdhet och arbetsmiljö
• Rutiner och dokumentstöd för lönerevisioner och utvecklingssamtal

I våra uppdrag säkerställer vi att processer, dokumentation och verktyg kring ovanstående områden utvecklas och implementeras på ett sätt som uppfyller era krav och önskemål.

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
013- 470 40 48
lina@paragera.se