Utveckling av Ledningsgrupper och Arbetslag

I dag genomförs organisationsförändringar i allt snabbare takt. Det innebär att medarbetare – och ledare –  allt oftare går in och ut ur olika arbetsgrupper eller team.

Forskning visar att alla grupper normalt sett utvecklas på ett liknande sätt och startar om i sin utveckling när nya medlemmar ansluter till eller lämnar gruppen. Grupper i senare faser är mer effektiva och produktiva än i tidiga faser och i de senare faserna nås också ett ökat engagemang och välmående i gruppen.

Medvetet grupputvecklingsarbete gör att gruppen når längre i utvecklingsfaserna snabbare.

När en grupp förstår och drar nytta av varandras styrkor och olikheter blir summan mer än de separata delarna, 1+1=3. Parageras grupputveckling inleds därför med att öka medvetenheten om hur det egna beteende påverkar andra, med hjälp av utvecklingsverktyget IDI.

Eftersom lagarbete förbättras både genom kunskap om gruppdynamik och genom att vi organiserar oss på ett smart sätt blandar vi grupputvecklingsteori med praktiska workshops för att nå insikt kring gruppens utvecklingsbehov.

Vi utgår från Susan Wheelans och Will Shutz teorier kring grupputveckling och använder oss av verktyget GDQ för att mäta status i gruppen. Resultatet av de praktiska övningarna är en gemensam handlingsplan samt överenskomna spelregler för gruppen.

Konceptet riktar sig till såväl lednings- som arbetsgrupper/team. Våra handledare har erfarenhet från ledande befattningar i försvaret, det privata näringslivet och från professionell lagidrott på högsta nivå. De har gedigen utbildning kring de mekanismer som får en grupp att fungera effektivt, samt erfarenhet från utvecklingsinsatser i små och stora grupper i olika typer av verksamheter.

Läs mer om
> IDI
> GDQ

Kontaktuppgifter:
Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se

Åsa Callenfors
070-610 12 57
asa.callenfors@paragera.se