Bättre Arbetsmiljö (BAM) – innehåll

BAM – Bättre arbetsmiljö – är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. Utbildningen leds av Parageras diplomerade utbildare som har lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor genom att

 • ha kännedom om arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftning, de viktigaste   arbetsmiljöföreskrifterna samt avtalsfrågor
 • ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
 • ha kännedom om och förståelse för interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan
 • ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att

 • förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras
 • förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
 • ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp
 • ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

De ska kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och nyttan för verksamheten genom att

 • förstå sambandet mellan samverkan i arbetsmiljöfrågor och verksamhetens utveckling
 • förstå hur kunskaperna om arbetsmiljön kan omsättas praktiskt

De ska även kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet genom att

 • kunna formulera frågor om och reflektera över olika arbetsmiljösituationer
 • veta var information/kunskap inom arbetsmiljöområdet kan sökas
 • ta kontakter för att få mer information/kunskap.

Målgrupp

Alla som vill ha en grundläggande arbetsmiljökunskap. Passa för chefer skyddsombud och övriga som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Genomförande

Utbildningen är tre dagar. Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med korta övningar och två längre grupparbeten.

För mer information, kontakta

Vidar Kling Ek
0708-11 09 82
vidar.klingek@paragera.se