INTEGRITETSPOLICY

för Paragera (org.nr 556784-3668)

Senast uppdaterad: 2018-07-03

Vårt integritetsskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillse att våra kunders och samarbetspartners integritet inte kränks eller riskeras kränkas. Den information som du ger oss behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post till info@paragera.se om du har frågor om integritetsskydd eller om vår behandling av dina personuppgifter.

BEGREPP

Personuppgifter innebär en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Våra rutiner för behandlingen av personuppgifter har utformats på ett sätt så att mängden personuppgifter som behandlas hålls till ett minimum. Vi samlar in personuppgifter om dig i linje med ditt samtycke, t ex i samband med en rekryteringsprocess, i enlighet med upprättade avtal eller för ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål baserat på följande grunder:

Ändamål med behandlingen Personuppgifter som kan behandlas Laglig grund för behandlingen
För distribution av information kring Parageras tjänsteerbjudanden ·        Namn

·        Adress

·        E-postadress

·        Telefonnummer

Andra berättigade intressen
För att distribuera länk till verktyg inom beteendestilanalys (ex IDI) och personlighetsanalys (ex Psykometrika) ·        Namn

·        Telefonnummer

·        E-postadress

Andra berättigade intressen
För att kunna hantera dig som kandidat i en rekryteringsprocess ·        Namn

·        Adress

·        E-postadress

·        Telefonnummer

·        Personnummer

·        Meritförteckning (CV)

·        Kön

·        Referensuppgifter

Arbetsrättsliga lagar

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Som huvudregel kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part. Följande tredje parter kan dina uppgifter komma att lämnas ut till.

  • Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att de ska kunna kontakta dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig
  • Samarbetspartners/underleverantörer: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners i syfte att de ska kunna utföra uppgifter de fått i uppdrag av oss kopplade till våra skyldigheter gentemot dig eller våra lagenliga skyldigheter.
  • Avyttring: Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part som enligt denna integritetspolicy inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt våra rutiner för gallring.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om för vilket ändamål dina personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig. Du har dessutom rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för.

Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av uppgifterna, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kontaktar du oss via e-post till info@paragera.se och anger vad du har för önskemål.