Likabehandling

Alla arbetsgivare har ett ansvar för att verka för alla människors lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Lagstiftningen kring detta område förbjuder diskriminering och utgör också ett krav på aktiva åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att förbygga och förhindra diskriminering samt för att främja lika rättigheter och möjligheter. 

Vi på Paragera hjälper våra kunder med det som behöver göras i arbetet kring aktiva åtgärder. Vi stöttar med att ta fram den dokumentation som behövs och är lagstadgad, exempelvis policies, rutiner och handlingsplaner. Vi arbetar med kartläggningar och analyser för att tillsammans med organisationen undersöka nuläget och vi hjälper till att ta fram och genomföra de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med eventuella problem. Vi jobbar också med lönekartläggning som är en del av arbetet med aktiva åtgärder.

 Utöver de lagkrav som finns bidrar även arbetet med likabehandling till våra kunders varumärkesbyggande och skapar attraktiva arbetsgivare som erbjuder en inkluderande arbetsplats och en trygg arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
0709-463246
lina@paragera.se