IDI – ett instrument för att identifiera beteendeprofil

IDI är ett beteendeinstrument utvecklat för svenska förhållanden

Grunden för bra ledarskap är att ha god självbild. För att få insikt i någons självbild använder vi en 360 IDI © -profil som mäter de intryck en ledare gör på sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning av hur ledarens beteende upplevs av omvärlden. Du kan läsa mer om IDI på www.idi.se.

Genom att lära dig mer om ditt eget och andras beteende kan du utveckla dig så att:

  • du blir effektivare i din arbetsroll
  • du blir bättre på att samarbeta med andra
  • din omgivning blir effektivare
  • gruppen samarbetar och producerar effektivare

Samband mellan effektivitet och ledarstil
IDI utvecklades på 1970-talet i USA av PhD Richard E Zackrison. IDI bygger bland annat på Dr David W Merrills och Dr James W Taylors teorier om sociala stilar. Syftet med deras ursprungsstudier var bland annat att söka samband mellan beteendestil och effektivitet hos chefer. Deras forskning omkullkastade de då rådande uppfattningarna om att det skulle finnas en ”bästa stil”. De visade tydligt att det inte fanns någon beteendestil som var bäst/mest effektiv – däremot fann de tydliga samband mellan beteendestil och varför en person bedöms vara effektiv. I korthet: alla stilar har sitt eget sätt att vara effektiv på!

En beprövad metod
Taylors metod (1964) att bestämma en persons ”sociala stil” skilde sig från tidigare instrument då han lät andra människor beskriva en persons beteende. Detta är styrkan hos IDI. Varje deltagare får feedback från 6 medarbetare som har fyllt i en profil på respektive deltagare, en så kallad 360° feedback. Dr Zackrison (1977) utvecklade metoden att möta beteende, och förfinade även en av de dimensioner som Taylor/Merrill definierat.

Richard Zackrison flyttade till Sverige 1980. Vid samma tidpunkt började IDI användas på svenska. Instrumentet har sedan dess kontinuerligt utvecklats för svenska förhållanden. I december 2019 har det tagits fram ca 150 000 IDI-profiler i Sverige vilket gör att det finns omfattande och trovärdig statistik.

Tre dimensioner av ett beteende
IDI mäter en persons beteende i tre dimensioner. Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att påverka och kontrollera andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt en person upplevs sträva efter.

Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris som beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt. Vi kallar dem Motivator, Producer, Processor och Relator, efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna.

Den tredje dimensionen, Adaptability, mäter hur individen upplevs anpassa sin beteendestil till situationens och andra individers behov. Att kunna anpassa sin beteendestil på det sättet påverkar samarbetsförmågan, den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, etc. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

Mats Klippinger , Anders Mäki och Åsa Callenfors är licensierade handledare för IDI.

Kontaktuppgifter:
Mats Klippinger
070-828 00 66
mats.klippinger@paragera.se